Πρόσκληση 40ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Πρόσκληση 40ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΜΗΧΑΝΙΚΗ AE σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Πεντέλης Αττικής (οδός Σισμανογλείου 22, ισόγειος όροφος) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέματα ημερησίας διατάξεως

  1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων των χρήσεων 2014, 2015, 2016, 2017 και 2018,, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις (οικονομικές καταστάσεις) για τις ανωτέρω περιόδους.

Για την λήψη αποφάσεων επί όλων των ως άνω θεμάτων απαιτείται να παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που έχει κατανεμηθεί σε κοινές μετοχές και απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση.

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 §§2β και 28α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, η Εταιρεία ενημερώνει τους Μετόχους για τα ακόλουθα:

  • Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του μητρώου μετόχων, στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση με το μητρώο μετόχων της Εταιρείας. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 22.9.2019 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 27.09.2019, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 24.9.2019, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

  • Διαδικασία ασκήσεως δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου.

Ο Μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να ορίσει έως τρεις (3) αντιπροσώπους, τα δε νομικά πρόσωπα / Μέτοχοι έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα ως αντιπροσώπους αυτών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους Μετόχους μπορεί να ψηφίσει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Έντυπο πληρεξουσιότητος για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους Μετόχους σε έγχαρτη μορφή στα Γραφεία της Εταιρείας, ως και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.michaniki.gr). To έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στα Γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Σισμανογλείου 22, Μελίσσια) (Τμήμα Εξυπηρετήσεως Μετόχων, τηλ. 210 80.97.100), τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας της Γενικής Συνελεύσεως.

Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, προ της ενάρξεως συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, που μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Μετόχου.

Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

α)   Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον Μέτοχο αυτόν.

β)   Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει Διοικήσεως της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητος που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας.

γ)   Υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητος που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας.

δ)   Σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως και (γ).

Δεν χορηγείται η δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στην Γενική Συνέλευση δια ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς φυσική παρουσία αυτών στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνελεύσεως ούτε η δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως (με ηλεκτρονικά μέσα ή δι’ αλληλογραφίας) ούτε η δυνατότητα διορισμού και ανακλήσεως αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα.

  • Δικαιώματα μειοψηφίας Μετόχων.

(α)  Μέτοχοι, που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την προσθήκη θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως, εφόσον η αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση και συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο αποφάσεως προς έγκριση από την τελευταία. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει τα πρόσθετα θέματα στην Ημερήσια Διάταξη και να δημοσιοποιήσει αυτήν δεκατρείς (13) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

(β) Μέτοχοι, που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, με αίτηση, η οποία θα έχει περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, όπως αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.michaniki.gr), έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, σχέδια αποφάσεων για θέματα, που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη.

(γ)  Μέτοχος μπορεί να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, να παράσχει προς αυτήν τις αιτούμενες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, εάν αυτές θεωρούνται χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως. Επίσης, κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, κατεβλήθησαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές αυτής, ως και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

(δ) Μέτοχοι, που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός πέμπτου (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, με αίτηση η οποία θα έχει περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγήσει προς την Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

  • Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες.

Η Πρόσκληση, το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου, τα σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως και γενικώς κάθε στοιχείο του άρθρου 27 §3 κ.ν. 2190/1920, είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Σισμανογλείου 22, Μελίσσια, Τμήμα Εξυπηρετήσεως Μετόχων, τηλ. 210 80.97.100) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.michaniki.gr). Η Πρόσκληση συνοδεύεται από το έγγραφο Αριθμός Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, τα Σχέδια Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, καθώς και την Δήλωση – Εξουσιοδότηση για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αμαρούσιο Αττικής, 06 Σεπτεμβρίου 2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο