Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος, Τμήμα 8 Μιντιλόγλι – Α.Κ. ΒΙΠΕ Πάτρας (χ.θ. -0+288 έως χ.θ. 7+270)

Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος, Τμήμα 8 Μιντιλόγλι – Α.Κ. ΒΙΠΕ Πάτρας (χ.θ. -0+288 έως χ.θ. 7+270)

Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας με την Ιταλική εταιρεία GD Infrastrutture Srl έχει αναληφθεί το παρόν έργο.

Το έργο θα εκτελεστεί μέσα στα διοικητικά όρια του Νομού Αχαΐας.

Τα προς κατασκευή έργα είναι:

(α) Αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος στο τμήμα από Χ.Θ. -0+288 μέχρι Χ.Θ. 7+270, μήκους 7,56 km, το οποίο διαμορφώνεται με διαπλάτυνση και βελτίωση της χάραξης της υφιστάμενης Ν.Ε.Ο. Πάτρας – Πύργου.

(β) Νέοι και αναβαθμιζόμενοι παράπλευροι & κάθετοι δρόμοι.

(γ) Λοιπά συνοδά έργα, δηλαδή έργα αποχέτευσης ομβρίων – αποστράγγισης, έργα σήμανσης – ασφάλισης – περίφραξης, τεχνικά έργα (γέφυρες, Άνω & Κάτω Διαβάσεις, οχετοί, τοίχοι, κ.λπ.), έργα περιβάλλοντος, εγκαταστάσεις οδοφωτισμού, τηλεφωνοδότησης, δικτύων άρδευσης – πυρόσβεσης, κ.λπ.

(δ) Εργασίες πρασίνου.

(ε) Προσωρινές παραλλαγές οδών και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων.

Στο αντικείμενο του προς κατασκευή έργου περιλαμβάνεται η εκτέλεση των κάθε είδους χωματουργικών εργασιών (με τα σχετικά έργα δανειοθαλάμων και αποθεσιοθαλάμων), τεχνικών έργων (γεφυρών, Άνω και Κάτω Διαβάσεων, οχετών, τοίχων, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων, κ.λπ.), έργων ευστάθειας πρανών και βελτίωσης συμπεριφοράς των έργων έναντι υποχωρήσεων (εξυγιάνσεις, αντίβαρα, κ.λπ.), οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης (κατακόρυφης και οριζόντιας), ασφάλισης, περίφραξης των οδικών έργων, αποχέτευσηςαποστράγγισης, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (οδοφωτισμού, άρδευσης, υποδομής τηλεφωνοδότησης, κ.λπ.), εγκατάστασης πρασίνου, άρδευσης πρασίνου, συντήρησης πρασίνου, ηχοπετασμάτων, μετατόπισης – αποκατάστασης δικτύων ΟΚΩ, κ.λπ.

Ο Κύριος του Έργου μπορεί να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον ποσό μέχρι 1.400.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε εντός τριετίας από την σύναψη της Σύμβασης και θα αφορά την εκτέλεση εργασιών ανακατασκευής του οδοστρώματος της υφιστάμενης οδού μήκους 3,3 km περίπου, από Α.Κ. ΒΙΠΕ μέχρι την είσοδο της ΒΙΠΕ Πάτρας.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι εργασίες αυτές θα περιλαμβάνουν αποξέσεις (φρεζαρίσματα) του υφιστάμενου οδοστρώματος, κατασκευή στρώσης κυκλοφορίας, εγκατάσταση νέας οριζόντιας σήμανσης (διαγραμμίσεις), εγκατάσταση νέων συμπληρωματικών έργων κατακόρυφης σήμανσης (πληροφοριακές πινακίδες, ρυθμιστικές πινακίδες) και στηθαίων ασφαλείας όπου αυτά απαιτούνται, καθώς και όλα τα απαιτούμενα έργα προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων συμπεριλαμβανομένων της μελέτης διευθέτησης κυκλοφορίας και όλων των σχετικών μελετών των προσωρινών κατασκευών.

Project Description