Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος, Τμήμα 6 Κάτω Αχαΐα – Σαγαίικα (χ.θ. 12+900 έως χ.θ. 23+060)

Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος, Τμήμα 6 Κάτω Αχαΐα – Σαγαίικα (χ.θ. 12+900 έως χ.θ. 23+060)

Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας με την Ιταλική εταιρεία GD Infrastrutture Srl έχει αναληφθεί το παρόν έργο.

Το έργο θα εκτελεστεί μέσα στα διοικητικά όρια του Νομού Αχαΐας.

Τα προς κατασκευή έργα είναι:

(α) Αυτ/μος Πάτρα – Πύργος στο τμήμα από Χ.Θ. 12+900 μέχρι Χ.Θ. 23+060, μήκους 10,14 km, το οποίο διαμορφώνεται με νέα χάραξη. Σημειώνεται ότι έχουν εκτελεστεί, κατά τόπους, ημιτελείς χωματουργικές εργασίες από άλλον ανάδοχο.

(β) Ανισόπεδος Κόμβος Κάτω Αχαΐας (Χ.Θ. 17+734).

(γ) Νέοι και αναβαθμιζόμενοι παράπλευροι & κάθετοι δρόμοι.

(δ) Λοιπά συνοδά έργα, δηλαδή έργα αποχέτευσης ομβρίων – αποστράγγισης, έργα σήμανσης – ασφάλισης – περίφραξης, τεχνικά έργα (γέφυρες, Άνω & Κάτω Διαβάσεις, οχετοί, τοίχοι, κ.λπ.), έργα περιβάλλοντος, εγκαταστάσεις οδοφωτισμού, τηλεφωνοδότησης, δικτύων άρδευσης – πυρόσβεσης, κ.λπ.

(ε) Εργασίες που υπολείπονται στα κατασκευασμένα / ημικατασκευασμένα τεχνικά (Άνω Διάβαση, γέφυρα και οχετοί) για την έντεχνη ολοκλήρωσή τους. (στ) Εργασίες πρασίνου.

(ζ) Προσωρινές παραλλαγές οδών και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων. Κωδικός CPV: 45233100 – Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών

Στο αντικείμενο του προς κατασκευή έργου περιλαμβάνεται η εκτέλεση των κάθε είδους χωματουργικών εργασιών (με τα σχετικά έργα δανειοθαλάμων και αποθεσιοθαλάμων), τεχνικών έργων (γεφυρών, Άνω και Κάτω Διαβάσεων, οχετών, τοίχων, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων, κ.λπ.), έργων ευστάθειας πρανών και βελτίωσης συμπεριφοράς των έργων έναντι υποχωρήσεων (εξυγιάνσεις, τυχόν απαιτούμενα αντίβαρα, κ.λπ.), οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης (κατακόρυφης και οριζόντιας), ασφάλισης, περίφραξης των οδικών έργων, αποχέτευσης-αποστράγγισης, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (οδοφωτισμού, άρδευσης, υποδομής τηλεφωνοδότησης, κ.λπ.), εγκατάστασης πρασίνου, άρδευσης πρασίνου, συντήρησης πρασίνου, μετατόπισης – αποκατάστασης δικτύων ΟΚΩ, κ.λπ.

Project Description

Κύριος του Εργου: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Τοποθεσία: ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
Ημερομηνία Σύμβασης: 22/04/2019
Έτος: 2019
Αξία έργου: 34,9 εκ €