Έγκριση αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου εώς 40 εκ. €

Έγκριση αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου εώς 40 εκ. €

01.11.2021

Οι επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις κοινών και προνομιούχων μετόχων της εταιρείας, οι οποίες έλαβαν χώρα την Παρασκευή 01.11.2021, ενέκριναν
ομοφώνως με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, έως του ποσού των 40 εκ.€ και εξουσιοδότησαν το Δ.Σ. να
ορίσει την τιμή της νέας μετοχής σύμφωνα με το άρθρο 25, παρ. 2 του ν. 4548/2018. Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν θα είναι κοινές με δικαιώματα
ψήφου και θα υπάρχει δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων. Επιπλέον ενέκριναν την τροποποίηση των άρθρων 5 και 31 του Καταστατικού
που αφορούν στο μετοχικό κεφάλαιο.
Το ποσό της εν λόγω αύξησης θα διατεθεί για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της εταιρείας και της ανάπτυξής της στον τομέα ανάληψης νέων
έργων (δημοσίων, ΣΔΙΤ), έργων ανάπτυξης ακινήτων, έργων ΑΠΕ, με στόχο την επαναδιαπραγμάτευση των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Υπενθυμίζεται ότι η Μηχανική Α.Ε. ήταν από τις πρώτες κατασκευαστικές εταιρείες που εισήγαγε τις μετοχές της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ως μία από
τις κορυφαίες του χώρου, με εκατοντάδες αρτίως εκτελεσθέντα έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα ήταν πρωτοπόρα στην υλοποίηση,
λειτουργία και εκμετάλλευση έργων με αυτοχρηματοδότηση.