Ανακοίνωση σχετικά με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης του άρθρου 26 Ν. 4548/2018 υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, καθώς και της προθεσμίας κάλυψης του νέου μετοχικού κεφαλαίου

Ανακοίνωση σχετικά με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης του άρθρου 26 Ν. 4548/2018 υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, καθώς και της προθεσμίας κάλυψης του νέου μετοχικού κεφαλαίου

Ανακοινώνεται σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, κατόπιν των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων Κοινών και Προνομιούχων μετόχων της 29ης Οκτωβρίου 2022, με τις οποίες αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των € 40.000.000, και της από 25.10.2022 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, η προθεσμία κάλυψης του νέου κεφαλαίου, η τιμή διάθεσης και ο αριθμός των νέων μετοχών και οι προθεσμίες άσκησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων ως εξής:

  1. Ορίζεται η έκδοση 57.142.857 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής τιμής 0,7 € ανά μετοχή, με  τιμή διάθεσης 0,7 € ανά μετοχή.
  2. Ως προθεσμία κάλυψης ορίζεται το χρονικό διάστημα των 3 μηνών, με έναρξη την Παρασκευή 04/11/2022 και λήξη την 05/02/2023.
  3. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι, κάτοχοι κοινών μετοχών δύνανται να ασκήσουν αποκλειστικά το δικαίωμα προτίμησης επί του νέου μετοχικού κεφαλαίου, σε αναλογία μίας νέας για κάθε 5 παλαιές μετοχές τον πρώτο μήνα της κάλυψης και συγκεκριμένα από 04/11/2022 εώς και 04/12/2022.
  4. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι, κάτοχοι προνομιούχων μετοχών, δύνανται να ασκήσουν αποκλειστικά το δικαίωμα προτίμησης επί του νέου μετοχικού κεφαλαίου, σε αναλογία μίας νέας για κάθε 5 παλαιές μετοχές, από 05/12/2022 εώς και 05/01/2023.
  5. Για λεπτομέρειες επί της διαδικασίας και περαιτέρω στοιχεία οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνούν με το τμήμα μετόχων της εταιρείας στο τηλέφωνο 210 8097100 (κ. Σταύρος Φαρμάκης).

Μελίσσια Αττικής 26/10/2022,

Το Διοικητικό Συμβούλιο