ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ» ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ» ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΜΗΧΑΝΙΚΗ AE σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 12η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 για τους κατόχους κοινών μετοχών και ώρα 17.00 για τους κατόχους προνομιούχων, οι οποίες θα διεξαχθούν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, λόγω συνδρομής σπουδαίου λόγου και ειδικότερα της πανδημίας (COVID19) και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή εξάπλωσης του COVID19, σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ Δ1α Γ.Π. οικ. 50907/2021 (ΦΕΚ 3793/Β/13-8-2021), που επιτάσσει τη διενέργεια Γ.Σ. μόνο με ψηφιακά μέσα για νομικά πρόσωπα με άνω των 150 εγγεγραμμένων μελών. Σε περίπτωση που κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν επιτευχθεί απαρτία προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, θα συνέλθει Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 29η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 π.μ. για τους κατόχους κοινών μετοχών και ώρα 17.00 για τους κατόχους προνομιούχων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Για την τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση, ενώ και αυτή θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19.

Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής των Μετόχων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης παρέχονται κατωτέρω.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των € 30.000.000 (ευρώ τριάντα εκατομμυρίων) με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.

2.Τροποποίηση των Άρθρων 5 και 32 του Καταστατικού.

Για την λήψη αποφάσεων επί των ως άνω θεμάτων απαιτείται να παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που έχει κατανεμηθεί σε κοινές μετοχές και αντίστοιχα σε προνομιούχες και πλειοψηφία 2/3 των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων, ενώ κατά την α΄ επαναληπτική ιδιαίτερη έκτακτη Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων, για την λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων, απαιτείται να παρίστανται ή να αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που έχει κατανεμηθεί σε κοινές μετοχές και πλειοψηφία των 2/3 των εκπροσωπουμένων στη συνέλευση ψήφων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους Μετόχους για τα ακόλουθα:

 

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του μητρώου μετόχων, στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση με το μητρώο μετόχων της Εταιρείας.

Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

 

Διαδικασία ασκήσεως δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου.

Ο Μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να ορίσει έως τρεις (3) αντιπροσώπους, τα δε νομικά πρόσωπα / Μέτοχοι έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα ως αντιπροσώπους αυτών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους Μετόχους μπορεί να ψηφίσει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Έντυπο πληρεξουσιότητος για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους Μετόχους σε έγχαρτη μορφή στα Γραφεία της Εταιρείας, ως και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.michaniki.gr). To έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στα Γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Σισμανογλείου 22, Μελίσσια) (Τμήμα Εξυπηρετήσεως Μετόχων, τηλ. 210 80.97.100), τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας της Γενικής Συνελεύσεως, είτε αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας info@michaniki.gr

Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, προ της ενάρξεως συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, που μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Μετόχου.

Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

α)   Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον Μέτοχο αυτόν.

β)   Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει Διοικήσεως της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητος που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας.

γ)   Υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητος που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας.

δ)   Σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως και (γ).

 

Δικαιώματα μειοψηφίας Μετόχων.

(α)  Μέτοχοι, που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την προσθήκη θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως, εφόσον η αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση και συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο αποφάσεως προς έγκριση από την τελευταία. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει τα πρόσθετα θέματα στην Ημερήσια Διάταξη και να δημοσιοποιήσει αυτήν δεκατρείς (13) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

(β)  Μέτοχοι, που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, με αίτηση, η οποία θα έχει περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, όπως αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.michaniki.gr), έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, σχέδια αποφάσεων για θέματα, που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη.

(γ)  Μέτοχος μπορεί να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, να παράσχει προς αυτήν τις αιτούμενες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, εάν αυτές θεωρούνται χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως. Επίσης, κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, κατεβλήθησαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές αυτής, ως και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

(δ)  Μέτοχοι, που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός πέμπτου (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, με αίτηση η οποία θα έχει περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγήσει προς την Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

 

Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες.

Η Πρόσκληση, το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου και κάθε στοιχείο του άρθρου 123 §3 του ν. 4548/2018 (Κοινών Μετοχών και Προνομιούχων Μετοχών), είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Σισμανογλείου 22, Μελίσσια, Τμήμα Εξυπηρετήσεως Μετόχων, τηλ. 210 80.97.100) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.michaniki.gr).

 

Μελίσσια Αττικής, 13 Σεπτεμβρίου 2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο