Πρόσκληση 41ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Πρόσκληση 41ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΜΗΧΑΝΙΚΗ AE σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Πεντέλης Αττικής (οδός Σισμανογλείου 22, ισόγειος όροφος) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέματα Ημερησίας Διατάξεως

1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της κλειομένης εταιρικής χρήσης 01.01.2019-31.12.2019 μετά της επ’αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
3. Έγκριση του τροποποιημένου – εναρμονισμένου προς τον ν.4548/2018 Καταστατικού της Εταιρείας.
Για την λήψη αποφάσεων επί των (1) και (2) ως άνω θεμάτων απαιτείται να παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που έχει κατανεμηθεί σε κοινές μετοχές και πλειοψηφία των 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπουμένων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.
Για την λήψη αποφάσεων επί του (3) θέματος της ημερησίας διατάξεως απαιτείται να παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που έχει κατανεμηθεί σε κοινές μετοχές και πλειοψηφία των 2/3 επί των εκπροσωπούμενων ψήφων στην Συνέλευση.
· Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά την αρχική ανωτέρω συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, για την λήψη αποφάσεως επί του 3ου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, οι μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 12η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στον ίδιο ως άνω τόπο. Κατά την ως άνω επαναληπτική Γενική Συνέλευση, για την λήψη αποφάσεων επί του 3ου ως άνω θέματος αρκεί να παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 1/3
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που έχει κατανεμηθεί σε κοινές μετοχές και πλειοψηφία των 2/3 επί των εκπροσωπούμενων ψήφων στην Συνέλευση.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο Βιβλίο Μετόχων, που υποχρεωτικά τηρεί η Εταιρεία.
Διαδικασία ασκήσεως δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου.

Ο Μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να ορίσει έως τρεις (3) αντιπροσώπους, τα δε νομικά πρόσωπα / Μέτοχοι έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα ως αντιπροσώπους αυτών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους Μετόχους μπορεί να ψηφίσει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Έντυπο πληρεξουσιότητος για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους Μετόχους σε έγχαρτη μορφή στα Γραφεία της Εταιρείας, ως και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.michaniki.gr). To έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στα Γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Σισμανογλείου 22, Μελίσσια) (Τμήμα Εξυπηρετήσεως Μετόχων, τηλ. 210 80.97.100), το αργότερο προ της ενάρξεως της Γενικής Συνελεύσεως.
Δεν χορηγείται η δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στην Γενική Συνέλευση δια ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς φυσική παρουσία αυτών στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνελεύσεως, ούτε η δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως (με ηλεκτρονικά μέσα ή δι’ αλληλογραφίας), ούτε η δυνατότητα διορισμού και ανακλήσεως αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα.

Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες.

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Σισμανογλείου 22, Μελίσσια, Τμήμα Εξυπηρετήσεως Μετόχων, τηλ. 210 80.97.100) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.michaniki.gr). Η Πρόσκληση συνοδεύεται από το έγγραφο Αριθμός Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, καθώς και την Δήλωση – Εξουσιοδότηση για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Μελίσσια Αττικής, 08 Οκτωβρίου 2020 Το Διοικητικό Συμβούλιο