Φράγματα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – ΦΡΑΓΜΑ ΓΡΑΤΙΝΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΡΑΤΙΝΗΣ – ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΗ – ΕΡΓΟΥ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ – ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ

αξία έργου 30,12 εκ. €
2000-2001

Αποπεράτωση Φράγματος Συκιάς

αξία έργου 96,41 εκ. €
2005-2010