Αεροδρομίων

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ Ν. ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ.</span?

 

αξία έργου 2,00 εκ. €
1988 – 1990

ΝΕΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΛΟΦΟΥ

 

αξία έργου  9,98 εκ. €
1997-2000

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ

 

αξία έργου  53,59 εκ. €
1998-1999