Κατηγορία: home-page

Ανακοίνωση σχετικά με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης του άρθρου 26 Ν. 4548/2018 υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, καθώς και της προθεσμίας κάλυψης του νέου μετοχικού κεφαλαίου

Ανακοινώνεται σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, κατόπιν των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων Κοινών και Προνομιούχων μετόχων της 29ης […]

Read More

Administrative Assistant

13.04..2022 Michaniki S.A., a construction company, having firmly executed more than 100 projects in Greece and abroad, is looking for […]

Read More