Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΓΚΟΥΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΤΧΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΑΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΥ ΥΗΕ

 

αξία έργου 8,41 εκ. €
1998 – 2001