Κατασκευή Φράγματος Πείρου-Παραπείρου στην Πάτρα

Κατασκευή Φράγματος Πείρου-Παραπείρου στην Πάτρα

Κατασκευή:

  • Χωμάτινου Φράγματος Ταμίευσης στη θέση Αστέρι του ποταμού Παραπείρου,
  • Χαμηλού Φράγματος Υδροληψίας από σκυρόδεμα στη θέση Βαλμαδούρα του ποταμού Πείρου.
  • Αγωγού Μεταφοράς νερού από το φράγμα Βαλμαδούρας στον ταμιευτήρα του φράγματος Αστερίου

Project Description

Κύριος του Εργου: ΥΠΕΧΩΔΕ / ΕΥΔΕ / ΟΣΥΕ
Τοποθεσία: Πάτρα
Ημερομηνία Σύμβασης: 14.12.2005
Έτος: 2018-9
Αξία έργου: 62,7 εκ €